Pagrindinis > Naujienos > Miškai > Apie mus rašo: Kova dėl miškų persikels į Seimą

Kazys KAZAKEVIČIUS

Kai ku­riems mies­tams ir gy­ven­vie­tėms pri­trū­kus plė­trai tin­ka­mų te­ri­to­ri­jų, už­si­mo­ta keis­ti Miš­kų įsta­ty­mą, kad bū­tų ga­li­ma juos plės­ti miš­kų sąs­kai­ta.

Ta­čiau tam pa­sip­rie­ši­no Lie­tu­vos ža­lie­ji – jie bai­mi­na­si, kad pa­tai­so­mis bus at­ver­tas ke­lias ur­ba­ni­zuo­ti gra­žiau­sius sa­vi­val­dy­bių kam­pe­lius.

Par­eng­ta svarstyti

Ne­tru­kus, ge­gu­žę, Sei­me nu­ma­ty­ta svars­ty­ti Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­ma, kad vi­si mies­tuo­se ir kai­muo­se esan­tys žel­dy­nai bei mies­tų par­kai ne­bū­tų lai­ko­mi miš­ku. Taip pat siū­lo­ma pa­pil­dy­ti Miš­kų įsta­ty­mą, su­da­rant ga­li­my­bes for­muo­ti gy­ve­na­mą­sias te­ri­to­ri­jas mies­tuo­se, kai miš­ko že­mės pa­skir­ties kei­ti­mą ini­ci­juo­ja sa­vi­val­dy­bė, ku­rios te­ri­to­ri­jos miš­kin­gu­mas yra di­des­nis kaip 50 pro­cen­tų.

Gin­čus ke­lian­čias Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas pa­tei­kė Sei­mo na­riai: Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas, Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Rai­mun­das Pa­liu­kas, Arū­nas Du­dė­nas, Da­rius Ulic­kas ir Gin­tau­tas Mi­ko­lai­tis. Jo­mis taip pat sie­kia­ma pa­leng­vin­ti sa­vi­val­dy­bių ga­li­my­bes miš­ko že­mę pa­vers­ti ki­to­mis naud­me­no­mis vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties ir bend­ro­jo vie­šo­jo nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­joms – ka­pi­nėms bei žel­dy­nams for­muo­ti, už tai iš sa­vi­val­dy­bių ne­rei­ka­lau­jant į vals­ty­bės biu­dže­tą su­mo­kė­ti pi­ni­gi­nių kom­pen­sa­ci­jų.

Įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo Sei­mas jau pri­ta­rė, jį svars­ty­ti nu­ma­ty­ta ge­gu­žės 7-osios ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je.

Me­ri­joms trūks­ta žemės

Lie­tu­vo­je yra še­šios sa­vi­val­dy­bės, ku­rių miš­kin­gu­mas yra di­des­nis kaip 50 pro­cen­tų. Vie­na jų – Va­rė­nos ra­jo­nas, apie jo cen­trą ošia an­tros ka­te­go­ri­jos bran­dus miš­kas ir mies­to plė­trai ne­li­kę jo­kių ga­li­my­bių. „Mies­te net ir vie­no skly­po ne­tu­ri­me kur su­for­muo­ti, o grą­žin­ti nuo­sa­vy­bėn tu­ri­me 38 skly­pus. Mus kal­ti­na, kad ne­vyk­do­me že­mės re­for­mos, bet mes ne­tu­ri­me plo­to, kur bū­tų ga­li­ma for­muo­ti skly­pus in­di­vi­dua­liai sta­ty­bai, tik miš­kus“, – tvir­ti­no Va­rė­nos ra­jo­no me­ras Vi­das Mi­ka­laus­kas. Pa­sak jo, bū­ta pla­nų įreng­ti in­di­vi­dua­lių na­mų kvar­ta­lą vie­no­je ke­lio į Se­ną­ją Va­rė­ną pu­sė­je. Net ir nu­ties­ti ko­mu­ni­ka­ci­jas ne­bu­vo su­dė­tin­ga, nes ki­to­je ke­lio pu­sė­je jau pa­sta­ty­tas gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­las. Ta­čiau to­kiam su­ma­ny­mui ne­pri­tar­ta, nes kirs­ti miš­ko ne­leis­ta.

Va­rė­no­je že­mės trūks­ta ir inf­ras­truk­tū­rai plė­to­ti, vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties sta­ty­bai. Sa­vi­val­dy­bė pla­na­vo įreng­ti hi­pod­ro­mą, bet pla­nų te­ko at­si­sa­ky­ti, nes jo ri­bos tru­pu­tį „įlin­do“ į miš­ką. Per­lo­jos mies­te­ly­je rei­kė­tų įreng­ti nau­jas ka­pi­nes, bet už jas (miš­ke) sa­vi­val­dy­bei į vals­ty­bės biu­dže­tą tek­tų pa­klo­ti ne­men­ką su­mą pi­ni­gų.

„Ne­ga­li­me vyk­dy­ti jo­kios veik­los, tad jei tai už­si­tęs, Va­rė­na bus pa­smerk­ta le­tar­gi­niam mie­gui“, – tvir­ti­no V.Mi­ka­laus­kas.

Sie­kia ur­ba­ni­zuo­ti miš­kus?

Tuo me­tu, kai sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai tei­gia, kad par­eng­tos Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sos at­ver­tų di­des­nes ga­li­my­bes sa­vi­val­dy­bėms ten­kin­ti gy­ven­to­jų in­te­re­sus ir rū­pin­tis ap­lin­ka, Lie­tu­vos ža­lių­jų at­sto­vai Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui (AAK) įtei­kė raš­tą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas sa­vi­val­dy­bėms su­teiks ga­li­my­bę plės­ti mies­tus jų te­ri­to­ri­jo­se esan­čių miš­kų sąs­kai­ta, o taip esą bū­tų pa­žeis­ti vi­suo­me­nės in­te­re­sai.

„Keis­ti miš­ko že­mės pa­skir­tį įsta­ty­mai lei­džia tik iš­im­ti­niais at­ve­jais, ten­ki­nant vi­suo­me­nės in­te­re­sus. Ta­čiau kon­kre­čių skly­pų for­ma­vi­mą in­di­vi­dua­lių na­mų ar pra­mo­ni­nių pa­sta­tų sta­ty­bai var­gu ar ga­li­ma lai­ky­ti vi­suo­me­nės in­te­re­su“, – tei­gė su­si­vie­ni­ji­mo ža­li.lt koor­di­na­to­rė Vir­gi­ni­ja Ving­rie­nė. Pa­sak jos, gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių plė­trai ga­li bū­ti pa­nau­do­ti ap­leis­ti plo­tai – ne­nau­do­ja­mų pa­sta­tų kvar­ta­lai, ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ar ki­tos te­ri­to­ri­jos. Ta­čiau bū­ti­ny­bės tai da­ry­ti miš­kų sąs­kai­ta esą ti­krai nė­ra, juo­lab kad prieš ke­lis mė­ne­sius Sei­mas jau su­tei­kė pa­na­šią ga­li­my­bę, lei­džian­čią so­dy­bų plė­trą miš­kuo­se.

„To­kios ten­den­ci­jos ke­lia grės­mę miš­kams ir ve­da į jų ur­ba­ni­za­ci­ją. Sie­kis mies­tuo­se esan­čius miš­kus pa­va­din­ti žel­dy­nais taip pat at­riš­tų val­di­nin­kams ran­kas kirs­ti šiuos plo­tus, ne­ri­bo­ja­mai keis­ti že­mės pa­skir­tį ir sta­ty­ti gy­ve­na­muo­sius na­mus“, – kal­bė­jo V.Ving­rie­nė. Anot jos, šio­mis įsta­ty­mo pa­tai­so­mis nu­si­tai­ky­ta į gra­žiau­sius ša­lies kam­pe­lius – Ne­rin­gą, Tra­kus, Drus­ki­nin­kus, Šven­čio­nis, Kaz­lų Rū­dą, Va­rė­ną.

Pa­dės savivaldybėms

Sei­mo AAK pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas ža­lių­jų nuo­gąs­ta­vi­mus va­di­na ne­pag­rįs­tais. „Te­sie­kia­me pa­leng­vin­ti si­tua­ci­ją kai ku­rio­se miš­kin­go­se sa­vi­val­dy­bė­se, kad šios ga­lė­tų for­muo­ti že­mės skly­pus ten, kur tai ga­li­ma, ir taip kom­pen­suo­ti sa­vi­nin­kų pa­li­kuo­nims už tu­rė­tą že­mę“, – LŽ tvir­ti­no A.Sa­la­ma­ki­nas. Sei­mo na­rys ti­ki­no, kad to­kie at­ve­jai Lie­tu­vo­je ti­krai ne­bus daž­ni, nes tė­ra še­šios sa­vi­val­dy­bės, ku­rios ga­lės pa­si­nau­do­ti mi­nė­to įsta­ty­mo pa­tai­so­se nu­ma­ty­to­mis ga­li­my­bė­mis.

A.Sa­la­ma­ki­no tei­gi­mu, įsta­ty­mų pa­tai­sos, lei­sian­čios sa­vi­val­dy­bėms ne­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jų už vi­suo­me­nės po­rei­kiams pa­ima­mą miš­ką, taip pat skir­tos sa­vi­val­dy­bių veik­lai pa­leng­vin­ti. Juk pa­gal da­bar­ti­nius įsta­ty­mus už kiek­vie­ną miš­ko hek­ta­rą į miš­ko at­kū­ri­mo fon­dą pri­va­lu su­mo­kė­ti 50-100 tūkst. li­tų.

Sei­mo AAK pir­mi­nin­kas tei­gė, kad pi­ni­gų ne­tu­rin­čios sa­vi­val­dy­bės tu­ri im­ti pa­sko­las ban­kuo­se, mo­kė­ti pa­lū­ka­nas. O juk tai yra tie pa­tys iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų su­rink­ti pi­ni­gai. A.Sa­la­ma­ki­no nuo­mo­ne, sa­vi­val­dy­bių, pa­ly­gin­ti su pri­va­čiu vers­lu, pa­dė­tis yra ne­ly­gia­ver­tė. Mat miš­ko že­mės pa­skir­tį kei­čian­tys vers­li­nin­kai ga­li at­so­din­ti miš­ką ki­to­je vie­to­je, tik sa­vi­val­dy­bėms to da­ry­ti ne­lei­džia­ma.

„Sau­gik­lių, kad ne­bū­tų pikt­nau­džiau­ja­ma – ne­bū­tų užs­ta­to­mos pa­eže­rės, pa­miš­kės, kad ne­bū­tų ker­ta­mi miš­kai – įsta­ty­muo­se dau­gy­bė pri­dė­ta, tad te­no­ri­me pa­dė­ti sa­vi­val­dy­bėms“, – ti­ki­no Sei­mo AAK pir­mi­nin­kas.

lzinios.lt informacija

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*