Pagrindinis > Kita > Antrajame žaliųjų forume sutarta kartu veikti ES pirmininkavimo darbotvarkę

2013_07_09_antrajame2Šiandien Lietuva gali pasigirti nemažu žaliojoje padangėje dirbančių organizacijų spektru, tačiau vieni apie kitų veiklas žino nedaug. Tuo tarpu žaliųjų balsas šiandieninėje situacijoje, kai politiniame ir verslo lygmenyje vienas po kito priimamai aplinkai nedraugiški sprendimai yra be galo reikalingas. Labiausiai reikalingas, žinoma, vieningas visų organizacijų darbas. Todėl birželio pabaigoje Vilniuje susirinkusios žaliosios ir aplinkosauginius projektus vykdančios organizacijos aptarinėjo savo veiklą ir braižė tolimesnio bendradarbiavimo gaires.

Ką veikia žalios NVO?

Forume be renginio šeimininkų Susivienijimo Žali.LT ir Semiotinių tyrimų centro, dalyvavo Baltijos aplinkos forumo, Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos Vilkas“, Lietuvos žaliųjų judėjimo, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“, „Green Map Vilnius“, Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos atstovai, aplinkosaugos ekspertai, žalieji politologai ir kiti žalieji aktyvistai. Susitikimo metu organizacijos pristatė savo veiklas, tikslus, vykdomus projektus, pasidalijo ateities planais ir idėjomis dėl geresnės žaliosios minties sklaidos, sklandesnių bendradarbiavimo galimybių bei veiksmingesnių priemonių, ginant aplinkosauginį interesą.

Visos organizacijos, įgyvendindamos gamtos išsaugojimo bei visuomenės interesų gynimo kelius šiandien dirba aprėpdamos įvairias žaliąsias sritis. Organizacijų veikla nusidriekia nuo visuomenės iniciatyvumo skatinimo ir patraukimo ekologinio gyvenimo keliu iki akcijų ir veiksmų, darant spaudimą politikams, priešinantis aplinkai nedraugiškiems sprendimams.

Žalieji ir politika – kartu ar atskirai

Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Morkvėnas pristatė šios organizacijos įgyvendinamą patrauklią idėją burti gamtos tausotojų bendruomenę, savo asmeniniu pavyzdžiu įkvepiančią gamtai draugiškam gyvenimo būdui. Pranešėjas akcentavo savo idėjų neprimetinėjimo ir kovos vengimo svarbą.

Panašią iniciatyvą praktiškai įgyvendina ekologinio festivalio „Vėjų slėnis“ kūrėjai. Idėjos iniciatorius Irmantas pristatė organizuojamas edukacines stovyklas, paremtas praktiniais seminarais, ekologinėmis dirbtuvėmis, dviračių žygiais, filmais. Sambūriai vyksta Trakų raj., Rimgaudinės sodyboje, tikslu skatinti žmonių sąmoningumą gyventi darnoje su juos supančiu pasauliu ir pačių žmonių iniciatyvumą griežtai vengiant politinių temų.

Į tai atsakydamas žaliasis politologas Tomas Tomilinas, kvietė nebijoti žodžio „politika“ ir neatsiriboti nuo šios temos. Juk politinis procesas yra neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo ir veiklos dalis. Juo labiau, norėdami įgyvendinti mūsų aplinkosauginius tikslus ir pasiekti pokyčius, turime ieškoti kontaktų su sprendimų priėmėjais. T. Tomilinas siūlo ne tik nevengti politinės temos, bet ir kviečia bei skatina žaliuosius aktyvistus dalyvauti politikoje, siekiant politikų, padedančių įgyvendinti žaliuosius siekius, karjeros.

Jam paantrino ir aplinkosaugos ekspertas Liutauras Stoškus, pabrėždamas tiek žaliųjų, tiek kitų bendrąjį interesą ginančių organizacijų svarbą sekant įstatymų, kurių įgyvendinimas gali turėti ženklų poveikį aplinkos būklei ar mažinti visuomenės galimybę atsakingai naudotis gamtos teikiamomis paslaugomis ir gėrybėmis, priėmimą, argumentuotai apie tai informuojant visuomenę ir siekiant užkirsti tam kelią. Susivienijimo Žali.LT koordinatorės Virginijos Vingrienės nuomone, šioje vietoje labai svarbu apjungti žaliųjų organizacijų pajėgas, pasiskirstant veiklos sritimis, kad gindami vienas sritis, nepaliktume nepastebėtų kitų svarbių klausimų.

Visuomenės švietimas ir vystomasis bendradarbiavimas

Žaliojo Vilniaus žemėlapio („Green Map Vilnius“) atstovė Liana Boreiša pristatė žemėlapio, kuriame sužymėti žalieji taškai, idėją: pagelbėti visuomenei susirasti rūšiavimo vietas, ekologines parduotuves, knygų mainų ir kitas žaliąjį gyvenimo būdą apimančias vietas.

Andrejus Gaidamavičius, Lietuvos žaliųjų judėjimo ir asociacijos „Baltijos vilkas“ atstovas, išskyrė švietimo gamtos ir gamtosaugos tema svarbą, ugdant jaunąją kartą ir bandant pakeisti žmonių požiūrį į gamtos procesus, suvokiant jų svarbą ir vientisumą.

Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos (Platforma) veiklą pristačiusi Marta Čubajevaitė akcentavo visuomenės informavimo, viešosios nuomonės formavimo ir dalyvavimo pilietiniuose procesuose svarbą. Platforma aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo politiką Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, stiprinant organizacijų gebėjimus ir kompetencijas, vykdant šviečiamąsias kampanijas. Platforma priklauso Europos pagalbos ir plėtros nevyriausybinių organizacijų konfederacijai CONCORD, jungiančiai 18 tarptautinių tinklų, 27 nacionalines asociacijas bei 2 asocijuotus narius. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu Platforma ketina aktyviai dirbti su Tūkstantmečio vystymosi tikslų pakeisiančia darbotvarke po 2015-ųjų.  Prie šios Platformos veiklos kviečiamos jungtis ir žaliosios organizacijos.

Žali siekiai – ne vien grynoji aplinkosauga

Apibendrinant visų organizacijų pristatymą Susivienijimo Žali.LT koordinatorė pabrėžė kiekvieno gamtosauginio kelio svarbą ir vietą, papildant vieniems kitų veiklas. Išskirtinai svarbus tausotojų, neprimetančių savo gyvenimo būdo kitiems, bendruomenės būrimas, turi būti lydimas ir konkretaus veiksmo, užkertant kelią gamtos naikinimui. Žali.lt veikla susijusi su konkrečiu, tiesioginiu veiksmu siekiant pokyčių; na, o ideologija aprėpia žaliąją idėją plačiąja prasme, neapsiribojant vien aplinkosauginiu aspektu, bet padengiant ir socialinio teisingumo, pagarbos gamtai ir žmogui, žmogaus teisių, tolerancijos, lygiateisiškumo, iniciatyvos iš apačios, bendruomeniškumo, platesnės demokratijos principus. Vienas svarbiausių susivienijimo siekių – žaliųjų organizacijų telkimas bendrai ir vieningai veiklai. Šiuo tikslu ir organizuojamas žaliųjų organizacijų forumas.

2013_07_09_antrajamePirmininkavimo svarba žaliesiems prioritetams

Tolimesnės diskusijos plėtojosi ties veiklos tobulinimo ir bendradarbiavimo galimybių paieška.

Į dvi darbo grupes susiskirstę diskusijų dalyviai pabrėžė šiandieninės žaliųjų organizacijų veiklos svarbą išskirdami veiklumo, bendruomenių būrimo, problemų viešinimo, aplinkai draugiško gyvenimo būdo propagavimo, patirties kaupimo, vertybėmis grindžiamo darbo, kūrybiškumo, idėjų neprimetinėjimo svarbą. Ateities vizijoje matydami vieningo darbo svarbą plėtojant žaliąją tribūną ir pritaikant žaliojo lobizmo principus, NVO atstovai svarstė, kaip didinti įtaką politiniams sprendimams ir visuomeniniams procesams, įgyvendinti naujos žaliai mąstančios kartos ugdymą.

Diskusijose dėl prioritetų Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai metu žalieji pabrėžė pirmininkavimo komandų spaudimo svarbą, reikalaujant turėti savo principinę nuomonę ir naudojantis pirmininkavimo teise įtakoti procesus.

Akcentuotos ir galimybės žengti pirmąjį žingsnį, pradedant procesus mums svarbiose srityse, tokiose kaip ženklinimo be GMO gairės, GMO ženklinimo sistemos peržiūra, ES laisvosios prekybos sutarties su JAV principiniai gamtosauginiai aspektai. Pateiktas pasiūlymas sudaryti darbo grupę pozicijos dėl biodegalams naudojamų maistui skirtų žaliavų santykio mažinimo parengimui.

Išskirtinai svarbiu klausimu įvardyta Tūkstantmečio vystymosi tikslų darbotvarkė po 2015 m., prie kurios jau dirba Platforma. Darbotvarkės kontekste siūlomi globalūs visoms šalims tikslai, apimantys nelygybės mažinimo, žmogui tarnaujančios ekonomikos ir žmogaus teisėmis grindžiamo požiūrio formavimą, ekonomikos augimo vertinimą ne vien per BVP. Žaliosios organizacijos pritarė šios iniciatyvos svarbai ir žada jungtis prie bendro manifesto ir bendradarbiavimo.

Nuspręsta diskusiją dėl žaliųjų pirmininkavimo prioritetų pratęsti tolimesnių susitikimų metu, o kitą susitikimą surengti liepos viduryje, pakviečiant ir kitas, šiame forume nedalyvavusias organizacijas. Taip pat nuspręsta burti bendrąjį Žaliąjį forumą, kurio rėmuose, susiskirstę veiklos sritimis organizacijos ir iniciatyvos galėtų keistis informacija, teikti pasiūlymus ir organizuoti bendrus darbus.

Renginys buvo Europos Komisijos remiamo Grundtvig projekto „Earth S.O.S. through Eco-Creativity“ dalis.

Vaizdai iš renginio:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.464984036919375.1073741836.100648133352969&type=3

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*